Info

Bedrijfsarts voor Herders

Philip is christenarts. Hij is geregistreerd bedrijfsarts en naast zijn werkzaamheden voor een arbodienst heeft hij een eigen praktijk dichtbij Apeldoorn voor de doelgroep ‘geestelijke herders’.

Begeleiding:
Zijn ervaring en expertise als herder en bedrijfsarts stelt hij graag beschikbaar voor geestelijke herders die om mentale en/of fysieke redenen ziek en daardoor arbeidsongeschikt zijn geraakt. De sociaal medische begeleiding is pastoraal van aard. Begeleiding wordt ook aangeboden in preventieve zin als gezondheidsklachten het functioneren in het werk dreigen te belemmeren.

Na aanmelding middels het gastenboek vindt er telefonisch een eerste kennismaking met u plaats. Er wordt een afspraak gemaakt voor een of twee intake gesprekken waarna een behandelplan aan u wordt voorgesteld. Uw mogelijkheden en beperkingen in relatie tot arbeid en gezondheid worden met u in kaart gebracht. Afhankelijk van de ernst van de gezondheidsklachten vinden vijf tot tien gesprekken plaats. Advisering over gedeeltelijke en/of volledige werkhervatting vindt plaats aan u en indien gewenst aan uw werkgever/opdrachtgever.

Coördinatie van medische zorg:
Zo nodig vindt in afstemming met u en in achtneming van de privacy wetgeving contact plaats met uw behandelaars. Advies over medisch onderzoek- en behandeltrajecten is mogelijk.

Re-integratieverslag:
Indien u publiekelijk of privaat verzekerd bent voor arbeidsongeschiktheid worden formele rapportages opgemaakt en op vraag verstrekt aan UWV of verzekeraar. Deze rapportages voldoen aan de daartoe geldende wettelijke eisen.

Honorarium:
De begeleiding wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. De kosten worden vooraf aan u of uw werkgever/opdrachtgever/sponsor geoffreerd en zijn mede afhankelijk van uw financiële mogelijkheden.